Кандидатстване за ОКС "бакалавър"

ВСУ "Черноризец Храбър" предлага за пръв път нов формат на приемния изпит по математика / информатика.

За да отговори на предизвикателствата на глобализиращото се образование, ВСУ "Черноризец Храбър" включва освен традиционните /присъствени/ изпити и онлайн формат за приемен изпит за настоящата учебна година. Така ВСУ се явява първият български университет, който въвежда тази съвременна форма на кандидатстудентски прием, прилагана в най-реномираните университети в Европа и света. Целта е осигуряване по-широк достъп на младите хора до архитектурната специалностите, чрез премахване зависимостта от социални, финансови, транспортни и други ограничения.

Участници
Право на участие в онлайн изпита имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират.

Изисквания за участие

  • Спазване на посочените срокове;
  • Заплатена такса за участие;

Срокове

Сесия I II III IV V

Срок заплащане на таксата за участие за участие в изпитна сесия

15, 29 април 13, 27 май 10, 24 юни 15, 29 юли 12, 26 август

Срок за обявяване на резултатите   До 7 работни дни след всяка сесия

Необходими стъпки за участие

  • Участникът трябва да се регистрира;
  • След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
  • Заплаща таксата за участие по банков път;
  • Акаунтът ще бъде активиран до 5 работни дни и е валиден 30 дни след това.

Такса за участие

За участие в онлайн изпита се заплаща такса в размер на 47 лв. за всеки един от изпитите, равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди крайния срок на всяка сесия!!!

Таксата се заплаща по банков път:
Банка: ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20 CECB 9790 10A3 4941 00  - в лева
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Онлайн изпит по Математика" /  "Онлайн изпит по Информатика"