Кандидатстване за ОКС "бакалавър"

За да отговори на предизвикателствата на глобализиращото се образование, ВСУ "Черноризец Храбър" включва освен традиционните /присъствени/ изпити и онлайн формат за приемен изпит за настоящата учебна година. Така ВСУ се явява първият български университет, който въвежда тази съвременна форма на кандидатстудентски прием, прилагана в най-реномираните университети в Европа и света. Целта е осигуряване по-широк достъп на младите хора до специалностите, чрез премахване зависимостта от социални, финансови, транспортни и други ограничения.

Участници
Право на участие в онлайн изпита имат всички кандидати, притежаващи диплома за завършено средно образование или на които предстои да се дипломират.

Изисквания за участие

  • Спазване на графика за подаване на документи, провеждане на конкурсните изпити и класирания.
  • Спазване на графика за провеждане на електронните кандидатстудентски изпити.
  • Заплатена такса за участие;

Необходими стъпки за участие

  • Участникът трябва да се регистрира;
  • След регистрацията участникът получава писмо на посочения от него e-mail с линк за активиране на регистрацията;
  • Заплаща таксата за участие по банков път;
  • За активиране на избрания от участника изпит е необходими да се свърже с Центъра за кандидатстудентски прием на тел. 052/355-106 или по електронна поща на priem@vfu.bg.

Такса за участие

За участие в онлайн изпита се заплаща такса в размер на 47 лв. за всеки един от изпитите, равносилна на таксата за полагане на кандидатстудентски изпит.
Таксата трябва да бъде платена минимум 3 работни дни преди обявената дата за изпит!!!

Таксата се заплаща по банков път:
Банка: ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG20 CECB 9790 10A3 4941 00  - в лева
В платежния документ се посочват:
Име, презиме, фамилия на кандидата, ЕГН и изрично се изписва: "Онлайн изпит"